03
اردیبهشت

محسن محقق

از جناب مرادی جهت طراحی و اجرای بسیار زیبای نورپردازی خارجی مجتمع نهایت تشکر را دارم.